Προγράμματα σπουδών στα ΜΙΕΕΚ Λεμεσού

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική


Το πρόγραμμα Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική στοχεύει την άρτια, πολύπλευρη και σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο. Η στοχευόμενη και ορθολογική ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών ως αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες ενισχύεται μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα, την επιστήμη των τροφίμων, την τεχνολογία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και τα μαθήματα διοίκησης και διεύθυνσης· λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη  όλες τις αναγκαίες σύγχρονες τάσεις της αγοράς και τις τελευταίες εξελίξεις της βιομηχανίας. Τέλος, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους και να αποκομίσουν εργασιακή εμπειρία μέσα από την πρακτική κατάρτιση τους σε έναν αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο. Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί με επιτυχία και αναγνωρισθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ως δίπλωμα κολεγιακού επιπέδου. Το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων μας αγγίζει το 90%.      

   
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες


Το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ξεκίνησε η λειτουργία του κλάδου των ΜΙΕΕΚ Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες με έδρα την Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού με μεγάλη επιτυχία. Το υψηλό επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, οι υπερσύγχρονες  θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στο χώρο της Γ΄ Τεχνικής Σχολής καθώς και ο πειραματικός αγρός ο οποίος είναι απαραίτητος για την βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών, θα καταστήσει τους/τις φοιτητές/-ριες ικανούς/-ές να εκτελούν εργασίες, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τις αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα τεχνικών, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
            
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά


Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις σπουδαστές/-ριες σφαιρική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία των Αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν στο Τμήμα Αγορών και στη Διαχείριση Αποθεμάτων σε επιχειρήσεις στο ευρύτερο εμπόριο και τη βιομηχανία ή σε ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές εταιρείες. Ειδικότερα, οι σπουδαστές/-ριες θα καταστούν ικανοί/-ές να ερευνούν και να εντοπίζουν προϊόντα και προμηθευτές και να θέτουν τα κατάλληλα κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές/-ριες θα γνωρίζουν τις λειτουργίες και τα τμήματα μιας (ναυτιλιακής) επιχείρησης και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, την τεχνική των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το σκοπό ύπαρξής τους. Ακόμα, θα γνωρίζουν πως λειτουργεί το διεθνές εμπόριο και η επιμελητεία, καθώς επίσης πως γίνεται η διαχείριση φορτίων.  Τέλος, οι σπουδαστές/-ριες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις Αγγλικών για επιχειρήσεις και γνώσεις προηγμένων εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικότερα για τη Ναυτιλία, το πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν οι σπουδαστές/-ριες να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του τομέα και τη φύση του παγκόσμιου δικτύου ναυτιλίας και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
Aιτήσεις για φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy. Οι απόφοιτοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς 2016-2017, θα μπορούν να υποβάλουν το Απολυτήριό τους μέχρι τις 5 Ιουλίου 2017 στο πλησιέστερο Παράρτημα ΜΙΕΕΚ, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη στη μοριοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22800653 και 22800828, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mieek.ac.cy. ΜΙΕΕΚ Λεμεσού - Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Τηλέφωνα: 25872074, (Απόγευμα: 25872034), φαξ: 25385456.